Soji Adesina

Exhaltation of the Monkey 2
121cm X 137cm
2014