Soji Adesina

Exhaltation of the Monkey 1
121cm X 137cm
2014